Şahamça YouTube marketingi, Semalt hünärmeni tarapyndan düşündirildi

“YouTube” şahamça marketinginiň täsirli usulydyr. Internet ulanyjylary her aý azyndan 6 milliard sagat “YouTube” wideolaryny görýärler. “YouTube” dünýädäki ikinji uly gözleg motorydyr. Saýtda 1 milliarddan gowrak işjeň ulanyjy bar. Islendik kabel torundan has giň tomaşaçylara ýetýär. Şonuň üçin “YouTube” arkaly şahamça marketingi özüne çekiji iş.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Aleksandr Peresunko şahamça “YouTube Marketing” bilen paýlaşýar.

“YouTube Affiliate Marketing” näme?

“YouTube” şäriklik marketingi wideo mazmunyny ösdürmegi we wideo düşündirişlerinde baglanyşyk baglanyşyklaryny görkezmegi öz içine alýar. Baglanyşyklaryň maksady, ulanyjylaryň traffigini şahamça gonýan ýere ugrukdyrmak. Şeýle hem baglanyşyklar ulanyjylary şahamça hyzmatlaryny ýa-da önümlerini mahabatlandyrmak maksady bilen e-poçta bellige alyş görnüşine ugrukdyryp biler.

Şahamça marketingi bilen meşgullanýan ulanyjylar

YouTubehli YouTube ulanyjylary şahamça marketingi bilen meşgul bolup bilerler. Netijeli YouTube mazmunyny döredýän ulanyjylaryň wideo düşündirişlerinde birnäçe şahamça teklipleri bar. “YouTube” mazmun döredijileriň we ulanyjylaryň arasynda meşhur tor. Şahamça marketologlarynyň iki kategoriýasy bar. Birinji kategoriýa tötänleýin marketologlardan ybarat. Bu çynlakaý mazmuny döredijiler, baglanyşyk wideolaryny wagtal-wagtal YouTube wideolarynda görkezýärler. Girdejileriniň bir bölegini gazanmak üçin şahamça marketingini ulanýarlar. Işläp düzüjileriň beýleki girdeji çeşmeleri bar; mysal üçin mahabat görnüşleri we hemaýatkär mazmun. Ikinji kategoriýa hünärmen marketologlary öz içine alýar. Diňe şahamça komissiýalaryny döretmek üçin “YouTube” kanalyny ulanýarlar. Mark Braunli (MKBHD), SEO amalyny güýçlendirmek üçin Amazonda şahamça baglanyşyklary bolan bir YouTube sahypasydyr.

“YouTube Affiliate Marketing” -den girdeji derejeleri

Işjeň “YouTube” ulanyjylary, baglanyşyk baglanyşyklaryndan emele gelen traffikden millionlarça dollar gazanyp bilerler. Meşhur mazmuny ösdürmäge çynlakaý garamaýan dahylly marketologlar, iň az girdeji gazanyp bilerler. “YouTube SEO” -dan alýan girdejisi ulanyjylaryň pikirlerine, tekliplerine we oýunlaryna baglydyr. Käbir mazmun hiç wagt wirusa çykyp bilmez. Şeýle-de bolsa, dörediji henizem girdeji gazanyp biler. "BlueHost-y gurmak", YouTube-da wirus bolup bilmeýän wideonyň mysaly. Emma mazmun gözleg motorlaryndan ulanyjy traffigini özüne çekip biler. Wideo gözleg motorlarynda kanagatlanarly ýerleşdirilse ýeterlik girdeji getirer. Güýçli açar söz sebäpli ulanyjylar ýeterlik derejede nyşana alynýarlar. Şeýle hem, teklip güýçli ugrukdyrma tölegini üpjün edýär.

“YouTube Affiliate Marketing” -iň peýdalary

SEO prosesi YouTube-da täsirli, sebäbi platformada dünýäde milliardlarça işjeň ulanyjy bar. Wideo mazmuny “YouTube” -da ýokary ösüş depginini başdan geçirýär. 2019-njy ýyla çenli internet mazmunynyň takmynan 80% -i wideo bolar. Şonuň üçin YouTube-da wideo döredijiler köp tomaşa eder we ýokary girdeji gazanar. Wideo pudagy özüne çekiji tomaşaçylary özüne çekýän üýtgeşik mazmun sebäpli çäkli bäsdeşlik edýär. YouTube-da durnukly gözleg algoritmi bar. Şeýlelik bilen, mazmuny döredijiler SEO prosesinden traffigi aljakdygyna ynanýarlar. Mazmuny döredijiler YouTube-da wepaly tomaşaçy alyp bilerler. Ulanyjylaryň “YouTube” kanallaryna ýazylmak mümkinçiligi bar. Döredijiler wideo mahabaty bilen meşgullanmasa-da, kanallardan täze wideo alarlar. SEO prosesi ýönekeý, sebäbi google gözlegleriniň 55% -i YouTube wideolaryny döredýär.

“YouTube Affiliate Marketing” -iň kynçylyklary

Ulanyjylar hil mazmunyny makul bilýärler. SEO amalynyň täsirli bolmagy üçin döredijiler özüne çekiji wideo öndürmeli. Käbir ýerlere mahsus mazmuny ösdürmek kyn. Mysal üçin, in engineeringenerçilik wideolary öndürmek üçin ýokary hünärleri we çeşmeleri talap edýär. “YouTube” -da spam mazmuny döredýän ulanyjylara baglanyşyk çäklendirmeleri bar. Käbir umumy mowzuklar YouTube-da ýeterlik traffigi özüne çekip bilmeýär. Munuň sebäbi mazmun döredýän köp sanly dörediji.

Netije

Mazmuny döredijiler üçin YouTube platformasyny SEO we şahamça marketing maksatlary üçin ulanmak maslahat berilýär. Highokary hilli wideo mazmunyny yzygiderli döredýän döredijiler üçin minimal bäsdeşlik bar.

mass gmail